ARFAR -AGIOI THEODOROI

ARFAR -AGIOI  THEODOROI

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μεγάλες Γέφυρες Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Μεγάλες Γέφυρες  Δευτέρα  09 Νοεμβρίου 2015
    ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΠΑΛΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΓΕΦΥΡΙΑ
Γέφυρα  ΡΙΟ -ΑΝΤΙΡΙΟ
Γέφυρα σημαίνει συνένωση, συμφιλίωση, επικοινωνία. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου από αρχαιότατων χρόνων, να ενώσει δυο περιοχές μεταξύ των  οποίων παρεμβάλλονται ανυπέρβλητα φυσικά εμπόδια όπως ποτάμια και χαράδρες, καθιστώντας αδύνατη κάθε μορφής επικοινωνία.
 Γέφυρα  Μοτσόβου Εγνατίας Οδού

Γέφυρα Χ. Τρικούπη
Η γέφυρα ΧΑΡ.  ΤΡΙΚΟΥΠΗ  αποτελείται  από τις εξής κατασκευές:
  • Την κυρίως γέφυρα, δηλαδή μια καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων μήκους 2.252 μέτρων, με ανοίγματα μήκους 286m-560m-560m-560m-286m.
  • Δύο γέφυρες πρόσβασης μήκους 392 μέτρων στην πλευρά του Ρίου (σύμμεικτο κατάστρωμα) και 239 μέτρων στην πλευρά του Αντιρρίου (προεντεταμένες αμφιέρειστες δοκοί).
 Γέφυρα Χ. Τρικούπη Πάτρα  Ρίο Αντίρριο
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω η άνω στρώση του υπεδάφους κάτω από τα θεμέλια των πυλώνων ενισχύθηκε με ενθέματα, τα οποία είναι κοίλοι μεταλλικοί σωλήνες διαμέτρου 2 μέτρων και μήκους 25 έως 30 μέτρων που εμπήγνυνται ανά αποστάσεις 7 μέτρων μεταξύ τους. Στη θέση των βάθρων τοποθετήθηκαν κατά περίπτωση 110-200 τέτοιοι σωλήνες. Μια στρώση αμμοχάλικου πάχους 3 μέτρων επιμελημένα διαστρωμένη καλύπτει τα ενθέματα αυτά. Τα θεμέλια (αποτελούμενα από 32 θαλάμους), από οπλισμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 90 μέτρων (που ονομάζονται πέδιλα), εδράζονται στη στρώση του αμμοχάλικου.
Ένας κώνος διαμέτρου από 38 ως 26 μέτρα αποτελεί το κάτω μέρος του βάθρου. Στο επάνω μέρος του βάθρου υπάρχει μια οκταγωνική δομή (κορμός βάθρου) και μια ανεστραμμένη πυραμίδα ύψους περίπου 15 μέτρων (κεφαλή βάθρου). Κάθε πυλώνας αποτελείται από μια τετράγωνη βάση πλευράς 38 μέτρων (βάση πυλώνα) και τέσσερα σκέλη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα σκέλη, διατομής 4x4 μέτρων ξεκινούν από τις 4 γωνίες της βάσης πυλώνα και ενώνονται στην κορυφή της κεφαλής πυλώνα προσφέροντας την απαραίτητη ακαμψία, ώστε να υπάρχει αντοχή σε ασύμμετρα φορτία λειτουργίας και σεισμικές δυνάμεις.
~ Τα καλώδια ανάρτησης είναι τοποθετημένα σε δύο κεκλιμένες διατάξεις, με το κάτω μέρος τους να αγκυρώνεται στις πλευρές του καταστρώματος και το πάνω μέρος τους στην κεφαλή πυλώνα. Αποτελούνται από 43 ως 73 παράλληλους γαλβανισμένους τένοντες που προστατεύονται από μια στρώση εξηλασμένου πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE). Τέλος, όλοι οι τένοντες είναι τοποθετημένοι μέσα σε περίβλημα από HDPE. Το σύστημα καλωδίων ανάρτησης που έχει προμηθεύσει η εταιρεία Freyssinet (του ομίλου VINCI) είναι εξοπλισμένο με ειδικά εξαρτήματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του σε ισχυρούς σεισμούς. Περιλαμβάνει διατάξεις που ασφαλίζουν τις σφήνες σε περίπτωση που το καλώδιο αποφορτίζεται και σωλήνες εκτροπής στην αγκύρωση, για να ελέγχεται η καμπυλότητα του καλωδίου στη διάρκεια σεισμικών ταλαντώσεων
 CSTB – Nantes, ώστε να προσδιοριστεί η βέλτιστη γεωμετρία της διατομής του καταστρώματος και να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι αεροδυναμικές απαιτήσεις.
Το κατάστρωμα έχει πλάτος 27,2 μέτρα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μια λωρίδα ασφαλείας και πεζοδρόμιο σε κάθε κατεύθυνση. Πρόκειται για μια σύμμεικτη κατασκευή με χαλύβδινο σκελετό, που αποτελείται από δύο διαμήκεις πλακοδοκούς ύψους 2,2 μέτρων σε κάθε πλευρά με εγκάρσιες πλακοδοκούς ανά 4 μέτρα. Η επάνω πλάκα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Εκτενείς δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε αεροδυναμική σήραγγα του γαλλικού ερευνητικού κέντρου
 Η ανωδομή του καταστρώματος είναι συνεχής και πλήρως ανηρτημένη με καλώδια ανάρτησης σε όλο το μήκος της. Ένα μοναδικό σε μέγεθος σύστημα απόσβεσης συνδέει το κατάστρωμα με την κορυφή του κάθε βάθρου και περιορίζει την πλευρική κίνηση του καταστρώματος κατά τη διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού, απορροφώντας τη σεισμική ενέργεια. Το σύστημα αντισεισμικής προστασίας περιλαμβάνει αναστολείς εγκάρσιων στηρίξεων (ικανότητα 10.5 MN και 3.5 MN στα κυρίως βάθρα και τα μεταβατικά ακρόβαθρα αντιστοίχως) και ιξώδεις αποσβεστήρες (ικανότητας 3,5 MN ο καθένας) που λειτουργούν παράλληλα και συνδέουν εγκάρσια το κατάστρωμα με τα βάθρα. Οι αναστολείς είναι σχεδιασμένοι ως σταθερή σύνδεση που προστατεύει τα υδραυλικά εξαρτήματα παραλαμβάνοντας τα φορτία ανέμου. Σε περίπτωση σεισμού οι αναστολείς εγκάρσιων στηρίξεων είναι σχεδιασμένοι να διαρρέουν, αφήνοντας τους ιξώδεις αποσβεστήρες ελεύθερους να απορροφήσουν την ενέργεια που εκλύεται από τον σεισμό στην κατασκευή. Οι υδραυλικοί αποσβεστήρες που κατασκευάστηκαν από την FIP-Industriale S.p.A μπορούν να παραλάβουν μετατοπίσεις -1650mm/+1850mm στα κυρίως βάθρα και -2600mm/+2600mm στα μεταβατικά ακρόβαθρα.
Μετά από ένα σεισμικό γεγονός η σταθεροποίηση του καταστρώματος μπορεί να επιτευχθεί σε μικρό χρονικό διάστημα με αντικατάσταση εξαρτημάτων των αναστολέων των εγκάρσιων στηρίξεων. Στη διαμήκη διεύθυνση, το κατάστρωμα είναι ελεύθερο να πραγματοποιεί όλες τις επιβαλλόμενες θερμικές και τεκτονικές μετακινήσεις. Για τον λόγο αυτό τα ακρόβαθρα είναι μεταλλικά περιστρεφόμενα πλαίσια (αρθρωτά στις άκρες τους) που παραλαμβάνουν τις μεγάλες μετακινήσεις του καταστρώματος μήκους 2.252 μέτρων. Μεταξύ της κυρίως γέφυρας και των γεφυρών πρόσβασης, οι αρμοί συστολο-διαστολών, που έχει προμηθεύσει η Maurer Söhne, μπορούν να παραλάβουν σε λειτουργία μετακίνηση 1,22 μ (κλείσιμο) και 1,26 μ (άνοιγμα) κατά μήκος και έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη μετακίνηση 2,20 μ (κλείσιμο) και 2,81 μ (άνοιγμα) κατά μήκος και +/- 2,50 μ εγκαρσίως για τον σεισμό σχεδιασμού.
Σχετικά με τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή, τα περισσότερα στοιχεία της γέφυρας είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η κατηγορία σκυροδέματος κυμαίνεται κυρίως μεταξύ C45/55 και C60/75 και η ποιότητα χάλυβα για τον σιδηροπολισμό ήταν S500s. Για τις προεντεταμένες κατασκευές (στη βάση και την κεφαλή πυλώνα) η χαρακτηριστική αντοχή θραύσης των τενόντων ήταν fpk=1860MPa. Το φάτνωμα του κυρίως καταστρώματος, ο θάλαμος της κεφαλής πυλώνα και το περιστρεφόμενο πλαίσιο (στα ακρόβαθρα) είναι κατασκευασμένα από δομικό χάλυβα ποιότητας S460 και/ή S355. Τέλος, οι τένοντες των καλωδίων ανάρτησης έχουν εγγυημένη εφελκυστική αντοχή θραύσης FGUTS=1770MPa.
Οι 10 μεγαλύτερες γέφυρες του κόσμου
Πρόκληση για κάθε ταξιδιώτη να τις διασχίσει
Γέφυρα Χαρ. Τρικούπη , ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΙΟ
*** Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο
Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η Γέφυρα του κόλπου Hangzhou της Κίνας αποτελεί ένα από τα αριστουργήματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα θαλάσσιου διάπλου στον κόσμο - 36 χιλιόμετρα - και έρχεται με ένα τίμημα ύψους 11,8 δισ. γουάν (US $ 1.70 δισ.). Άνοιξε το Μάιο του 2008, περίπου 600 κινέζοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες και σχεδιαστές ξόδεψαν 9 χρόνια για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της γέφυρας. Είναι μία γέφυρα σχήματος S που συνδέει την κομητεία Ningbo Cixi στο νότο με τη Jiaxing στο βορρά. Η γέφυρα έχει ένα αυτοκινητόδρομο 6 λωρίδων ο οποίος κόβει 120 χλμ από το ταξίδι μεταξύ Σαγκάης - Ningbo. Υπάρχουν επίσης 2 επιπλέον λωρίδες που προορίζονται για εφεδρικές και για χρήση έκτακτης ανάγκης.
Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο
Ξενοδοχείο & Πύργος παρατήρησης στη μέση της γέφυρας
Αυτό που είναι τόσο μοναδικό στη γέφυρα του κόλπου Hangzhou είναι ότι έχει 10.000 τ.μ. κέντρο εξυπηρέτησης οδηγών δεξιά στο μέσο της. Το κέντρο διαθέτει ένα εστιατόριο, βενζινάδικο, ξενοδοχείο, αίθουσες συνεδριάσεων και έναν πύργο από όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρατηρούν την παλίρροια και τα κύματα του κόλπου Hangzhou. Το κέντρο εξυπηρέτησης είναι σαν ένα τεχνητό νησί που στηρίζεται σε προβλήτες για να αποφευχθεί η παρακώλυση του θαλάσσιου ρεύματος του κόλπου. Ο κόλπος Hangzhou είναι γνωστός για τις παλίρροιες και τα κύματα - ένα φυσικό θαύμα και ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο. Τα κύματα κινούνται με ταχύτητες που αγγίζουν τα 30 km/h και κάποιες φορές, ηχούν σαν βρυχηθμός βροντής. Η γέφυρα S σχήματος έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί ειδικά για να αντέχει τυφώνα και τις καιρικές συνθήκες τυφώνα.Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο
Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο

Εντυπωσιακές εικόνες, μαγευτικά τοπία και κρεμαστές γέφυρες που κόβουν την ανάσα.
Αν αγαπάτε την οδήγηση και θέλετε να διασχίσετε μοναδικής ομορφιάς τοπία, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τις δέκα μεγαλύτερες γέφυρες του κόσμου, με βάση το μήκος τους.
Vasco da Gama Bridge – 17.184,928 μέτρα

Η Vasco da Gama Bridge της Λισαβόνας είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, και εκτείνεται σε μια συνολική απόσταση 17.184,928 μέτρων. Η κατασκευή της κράτησε τρία χρόνια και η γέφυρα δόθηκε στην κυκλοφορία το 1998 για να γιορτάσει την 500η επέτειο της ανακάλυψης από το Vasco da Gama της θαλάσσιας διαδρομής από την Ευρώπη στην Ινδία. Σχεδιασμένη για να αντέχει σε ανέμους 19 μποφόρ και σεισμούς τέσσερις φορές ισχυρότερους από τον ισχυρότερο που έχει ποτέ χτυπήσει τη Λισαβόνα, η γέφυρα αναμένεται να λειτουργεί τουλάχιστον για 120 χρόνια.
Incheon Bridge – 18.384 μέτρα

Αποδεικνύεται ότι η εταιρεία Samsung κάνει κι άλλα πράγματα εκτό από το να κατασκευάζει smartphones. Η διάσημη κορεατική εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών χρημοτοδότησε επίσης την κόστους 1.400.000.000 δολαρίων γέφυρα Incheon λίγο έξω από τη Σεούλ. Αν είστε ταξιδιώτες και θέλετε να φτάσετε στην πρωτεύουσα, θα περάσετε από αυτή την εντυπωσιακή καλωδιωτή γέφυρα στο δρόμο σας από το αεροδρόμιο Incheon στην πόλη της Σεούλ.
6th October Bridge – 20.513,04 μέτρα

Ενώ η γέφυρα της 6ης Οκτωβρίου στο Κάιρο πήρε το όνομα της από μια και μόνο μέρα που συμβολίζει το ξέσπασμα του πολέμου του Οκτωβρίου του 1973, χρειάστηκαν περισσότερα από 30 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Τα περισσότερα από τα 20.513 μέτρα υπερυψωμένου αυτοκινητοδρόμου περνούν πάνω από την ξηρά, αλλά η γέφυρα διασχίζει τον ποταμό Νείλο δύο φορές, και με μισό εκατομμύριο ανθρώπους να τη χρησιμοποιούν κάθε μέρα, μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί κάνεις μέχρι και 45 λεπτά για να τη διασχίσει.
Chesapeake Bay Bridge-Tunnel – 24.140,16 μέτρα

Οι αυτοκινητιστές που έκαναν το ταξίδι από το Norfolk στο Delaware Valley πριν από την κατασκευή της Chesapeake Bay Bridge- Tunnel θα έπρεπε να οδηγούν πολύ περισσότερο για να φτάσουν στον προορισμό τους. Μπορούν να ευχαριστούν αυτή τη γέφυρα που συνδυάζει και σήραγγα για την εξοικονόμηση περίπου μιάμισης ώρας οδήγηση.
Atchafalaya Basin Bridge – 29.291,280 μέτρα

Οδηγώντας μέσα στη Λουιζιάνα, μερικές φορές οι ταξιδιώτες νιώθουν σαν να μην είναι πάνω σε μια γέφυρα, ειδικά στο σημείο μεταξύ Baton Rouge και Lafayette. Αυτό το σημείο του αυτοκινητοδρόμου περνά πάνω από την λεκάνη Atchafalaya, το μεγαλύτερο βάλτο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Donghai Bridge - 32.491,68 μέτρα

Η 32.491,68 μέτρων Donghai Bridge είναι μια από τις μεγαλύτερες γέφυρες στον κόσμο που διασχίζουν τη θάλασσα. Εκτείνεται από τη Σαγκάη μέχρι το Yangshan περνώντας πάνω από τη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Δυστυχώς, οι τουρίστες στην Κίνα δεν επιτρέπεται να οδηγούν, οπότε θα απολαύσετε αυτή την καλωδιακή γέφυρα από την άνεση ενός ταξί.
Runyang Bridge – 35.658,552 μέτρα

Αν και οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να θαυμάσουν τον ποταμό Yangtze από ένα κρουαζιερόπλοιο, μπορείτε επίσης να τον δείτε περνώντας από αυτή τη γέφυρα ταχείας κυκλοφορίας που συνδέει το Πεκίνο και τη Σαγκάη. Όταν η γέφυρα ολοκληρώθηκε το 2005, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο και η μεγαλύτερη στην Κίνα, μια χώρα με τεχνογνωσία στις μεγάλες γέφυρες.
Hangzhou Bay Bridge – 35.672,8776 μέτρα

Η πόλη Hangzhou είναι διάσημη για τις γραφικές της γέφυρες στην περιοχή West Lake, αλλά φιλοξενεί επίσης μια πολύ μεγαλύτερη γέφυρα, την Hangzhou Bay Bridge. Χρειάστηκαν πάνω από 600 εμπειρογνώμονες και περίπου 10 χρόνια για να προγραμματίσουν και να σχεδιάσουν την καλωδιωτή γέφυρα, και πολλά από τα τμήματα της έπρεπε να κατασκευαστούν στην ξηρά και να μεταφερθούν στη θάλασσα.
Manchac Swamp Bridge – 36.710,112 μέτρα

Στη Λουιζιάνα, περίπου το ένα τρίτο των αυτοκινητοδρόμων που διέρχονται την περιοχή περνούν από τη Manchac Swamp Bridge. Δεδομένου ότι κάθε ένας από τους τσιμεντένιους πασσάλους έπρεπε μεταφερθεί περίπου 76 μέτρα μέσα μέσα στον βάλτο, κάθε μίλι της γέφυρας κόστισε κατά μέσο όρο 7.000.000 δολάρια για να ολοκληρωθεί.
Lake Pontchartrain Causeway – 38.441,9856 μέτρα

Σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες, η Pontchartrain Causeway είναι η μεγαλύτερη γέφυρα που περνά πάνω από το νερό, τα νερά της λίμνης της Νέας Ορλεάνης Pontchartrain για να είμαστε ακριβείς. Η γέφυρα είναι τόσο μεγάλη που για μια τεράστια απόσταση, δεν μπορούμε να δούμε ξηρά σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

***  Κρεμαστές Γέφυρες-Διασχίζοντας τις 3 μεγαλύτερες του κόσμου
1
Γέφυρα σημαίνει συνένωση, συμφιλίωση, επικοινωνία. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου από αρχαιότατων χρόνων, να ενώσει δυο περιοχές μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται ανυπέρβλητα φυσικά εμπόδια όπως ποτάμια και χαράδρες, καθιστώντας αδύνατη κάθε μορφής επικοινωνία.
Της Νατάσας Τζίκου, Υπεύθυνης Εταιρικής Επικοινωνίας της Architerra
2
Οι γέφυρες βρίθουν συμβολισμών: συνδέθηκαν με μύθους, θρύλους και θυσίες, τραγουδήθηκαν και έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης κάποιων πολιτισμών. Και η αλήθεια είναι, πως εκτός ασφαλώς από τη λειτουργικότητά τους, εκείνο που μας γοητεύει είναι και η ικανοποίηση της αιώνιας επιθυμίας και τόλμης του είδους μας να υπερβεί κάθε εμπόδιο. Ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι τις θαύμαζε και εμπνεόταν από αυτές, ενώ ο Enzo Siviero (Πολ. Μηχανικός και καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής της Βενετίας), είχε πει για τις γέφυρες: "…Πρέπει να είναι όμορφες αλλά να μην υπερβάλλουν. Η γέφυρα δεν έχει να δείξει τίποτε παρά μόνο τον εαυτό της. Για  μένα οι γέφυρες είναι γυναίκες. Και οι ωραίες γυναίκες, δε χρειάζονται πολλά κοσμήματα." (Εφημερίδα Μακεδονία, 26/08/2007)
Από τις γέφυρες των Ίνκας στη Μ. Βρετανία του 18ου αιώνα
Οι πρώτες υποτυπώδεις γέφυρες φημολογείται πως κατασκευάστηκαν περί το 4000 π.Χ., όταν οι πρόγονοί μας ήταν σε θέση να μιμηθούν τα φυσικά τόξα, επεξεργαζόμενοι μεγάλους λίθους. Οι κρεμαστές γέφυρες, των οποίων η κατασκευή ανακαλύφθηκε αιώνες μετά, αποτελούν αναμφισβήτητα το πιο εντυπωσιακό είδος καθώς μοιάζουν να αιωρούνται μέσα στο χώρο και το χρόνο σαν να δημιουργήθηκαν από όντα κάποιου άλλου πλανήτη. Οι Ίνκας, εξαιρετικοί τεχνίτες και αυτοδίδακτοι μηχανικοί, μας κληροδότησαν μαζί με το γενικότερα πλούσιο αρχιτεκτονικό τους έργο και κάποιες από τις πρώτες κρεμαστές γέφυρες για την αρχαία Αμερικανική ήπειρο. Με τόξα έως και 50 μέτρων, βοηθούσαν τους Αμερικανούς ιθαγενείς να διαβαίνουν τις βαθιές χαράδρες στα τροπικά δάση των Περουβιανών Άνδεων. Παρόμοιες γέφυρες υπήρξαν και σε άλλες περιοχές όπως στην αρχαία Κίνα και στα Ιμαλάϊα, όπου από τον 3ο π.Χ. αιώνα κατασκευάζονταν κρεμαστές γέφυρες από σιδερένιες αλυσίδες. Δώδεκα από αυτές μας περιέγραψε μαγεμένος ο Μάρκο Πόλο μέσα από τις αφηγήσεις του. Όσο για την πρώτη "σύγχρονη" κρεμαστή γέφυρα, αυτή κατασκευάστηκε πολύ αργότερα στην Μεγάλη Βρετανία με το ξεκίνημα της Βιομηχανικής Επανάστασης (στα τέλη του 18ου αιώνα).
Από τι αποτελείται μια κρεμαστή γέφυρα
Οι κρεμαστές γέφυρες απαρτίζονται από τρία βασικά μέρη:
•      Τους πυλώνες (για να αντέχουν το βάρος τους)
•    Το κατάστρωμα (τοποθετείται πάνω στους πυλώνες για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων) και
•    Τα καλώδια (σηκώνουν το βάρος του καταστρώματος, ενώ είναι στερεωμένα στους πυλώνες και σε δυο αντίβαρα εκατέρωθεν της         γέφυρας)
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, μετακινούνται σε τμήματα μήκους 60 εκατοστών, ενώ οι επιβλέποντες μηχανικοί ελέγχουν την κίνηση μέσω δορυφόρου με περιθώριο λάθους 5 χιλιοστών (στην περίπτωση της Akashi, το περιθώριο λάθους κατέβηκε στα 2,5 χιλιοστά!). Ακόμη, σε περίπτωση που στην περιοχή φυσούν άνεμοι με ταχύτητες πάνω από 70 km/h, όλες οι εργασίες σταματούν. Τέλος, υπάρχουν δυο τύποι κρεμαστών γεφυρών: με κάθετα και λοξά καλώδια, ενώ το μέγεθός τους, μετριέται βάσει του μήκους ανοίγματος του μεσαίου τόξου. Με αυτή την παρουσίαση θα "διαβούμε" μαζί τις τρεις μεγαλύτερες κρεμαστές γέφυρες του κόσμου, που αποτελούν θαύματα της μηχανικής και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ενώ για τη διεκπεραίωσή τους στρατολογήθηκαν μερικά από τα πιο διάσημα ονόματα της αρχιτεκτονικής.
Στην Ιαπωνία η μεγαλύτερη του κόσμου
 Η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα των κρεμαστών γεφυρών, λέγεται Akashi Kaikyo Bridge είναι συνολικού μήκους 3.91 χλμ., και βρίσκεται στην Ιαπωνία. Συνδέει την πόλη Kobe  με το νησί Awaji. Καθημερινά, την διασχίζουν 25.000 αυτοκίνητα, ενώ από  κάτω της περνούν 15.000 πλοία. Κόστισε 500 δισ. γιέν (σχεδόν 5 δισ. δολ.), ενώ για την ολοκλήρωσή της, χρειάστηκαν οι προσπάθειες 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1988 και ολοκληρώθηκε το 1998, δηλαδή διήρκεσε μια δεκαετία.
Η γέφυρα Akashi Kaikyo είναι η μεγαλύτερη και ακριβότερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου. Ήταν συγχρόνως και η ψηλότερη γέφυρα παγκοσμίως, όταν το ρεκόρ αυτό χάθηκε, από τη νέα γέφυρα που κατασκευάστηκε στο Millau της Γαλλίας. Αναμένεται δε να χάσει και το ρεκόρ του μεγαλύτερου ανοίγματος το 2012 όταν θα ολοκληρωθεί η γέφυρα που θα συνδέσει την Ιταλία με τη Σικελία. Με την υπογραφή των Waro Kishi+K. Associates, η σχεδιαστική φιλοσοφία της γέφυρας είναι απλή. Αποτελείται από  δυο πυλώνες και τρία ανοίγματα. Στους πυλώνες στηρίζονται δυο μεγάλα καλώδια, τα οποία είναι αγκυρωμένα στις ακτές, ενώ από αυτά κρέμεται και το κατάστρωμα. Όπως κάθε γυναίκα, τη νύχτα φοράει τα πιο εντυπωσιακά της ενδύματα. Έτσι, όταν ανάβουν τα φώτα της, το αποτέλεσμα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό, δικαιολογώντας το "χαϊδευτικό" της όνομα, Pearl Bridge (Μαργαριταρένια γέφυρα).
Η απάντηση των Κινέζων στους γείτονές τους
Σε λίγους μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί η δεύτερη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου, η οποία θα ενώνει τα νησιά Jintang και Cezi της επαρχίας Zhejiang στην Κίνα. Λέγεται Xihoumen Bridge και αποτελεί ένα μόνο μέρος της "αλυσίδας" γεφυρών που θα ενώνουν το σύμπλεγμα νησιών Zhoustan με την ενδοχώρα, στα νότια της Σαγκάης. Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το Δεκέμβριο του 2007 και πρόκειται να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2009. Θα έχει μήκος 2,6 χλμ (είναι το μέρος του μήκους που βρίσκεται πάνω από τη θάλασσα, χωρίς να υπολογίζονται οι άκρες της στη στεριά), και πρόκειται για την απάντηση των Κινέζων στους γείτονές τους. Η υπεύθυνη εταιρεία για το σχεδιασμό, την επίβλεψη και την κατασκευή της Xihoumen είναι η "Dorman Long Technology Limited", με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και μεγάλη εμπειρία σε κρεμαστές γέφυρες και τέτοιας κλίμακας έργα. Ο προϋπολογισμός του κόστους της ανέρχεται στα 2.48 δισ. γιέν (299,87 εκ. δολ.), ενώ θα μπορεί να δεχτεί βάρος μέχρι και 370 τόνους. Όλα λοιπόν τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κίνα, περιμένοντας με ανυπομονησία την ημέρα των εγκαινίων της Xihoumen.
Στη Δανία η μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης
Από όλους τους θαλάσσιους δρόμους που ένωναν επί αιώνες τα 400 νησιά που αποτελούν τη Δανία, ο σημαντικότερος ήταν πάντοτε αυτός ανάμεσα στο Zealand και στο Funen (εκεί βρίσκεται και η Κοπεγχάγη). Το 1987 το Δανέζικο Κοινοβούλιο έδωσε το "ok" για να ενωθούν τα δύο νησιά, μέσω της μεγαλύτερης κρεμαστής γέφυρας της Ευρώπης και της τρίτης μεγαλύτερης παγκοσμίως. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της (1988-1998), ονομάστηκε Great Belt Bridge και αποτελείται από δύο επιμέρους γέφυρες, την ανατολική και τη δυτική. Αυτή που κυρίως βλέπουμε στις φωτογραφίες είναι η κρεμαστή ανατολική, η οποία είναι η εντυπωσιακότερη εκ των δύο και συνδέει το νησί Zealand με το νησάκι του Sprοngo (6.790μ), ενώ η δυτική ενώνει το Sprοngo με το Funen. Οι δυο γιγαντιαίοι πυλώνες της ανατολικής γέφυρας που υψώνεται 254 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, αποτελούν τα υψηλότερα σημεία στη Δανία. Η γέφυρα είναι ανοιχτή όλο τον χρόνο, εκτός από τις περιπτώσεις που επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Κατά μέσο όρο, 27.000 αυτοκίνητα την διασχίζουν καθημερινά, ενώ το κόστος κατασκευής της άγγιξε τα 21,4 εκ. σκανδιναβικές κορώνες (περίπου 3,8 εκ. δολ.). Οι Δανοί, προτίμησαν έναν "in house" σχεδιασμό της γέφυράς τους, επιλέγοντας το γραφείο Dissing+Weitling (με έδρα την Κοπεγχάγη). Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα αποδόθηκε σε συνεργασία της D+W με τον αρχιτέκτονα τοπίων Jorgen Vesterholt. Κύριο μέλημα της ομάδας ήταν να σχεδιαστεί μια γέφυρα που, παρά το τεράστιο μέγεθός της, θα εγκλιματιζόταν πλήρως με τον περιβάλλοντα χώρο, κάτι, που εν τέλει επετεύχθη επιτυχώς.
Πηγές:
•    www.edu.cn
•    www.wikipedia.com
•    www.dormanlongtechnology.com
•    www.dw.dk
•    www.science.duth.gr (άρθρο του κου Α. Παντοκράτορα, αναπλ. Καθηγητή του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης)
•    Εφημερίδα "Τα Νέα", 12/05/2007
•    www.gator314.hostgator.com
•    www.makthes.gr
Δημοσιεύθηκε στο Material τεύχος 19 ( 09/2009)
3

***                 Η μεγαλύτερη σιδηροδρο-μική γέφυρα της Ελλάδας  - Έτοιμη για... ράγες η γέφυρα-γίγας στον Αξιό
Αιχμές στους προκατόχους του για «ευκαιρίες που χάθηκαν», άφησε ο υπουργός Μεταφορών Ευριπίδης Στυλιανίδης χθες, κατά την επίσκεψή του στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική γέφυρα που κατασκευάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, στον ποταμό Αξιό, λίγα χιλιόμετρα από το Πολύκαστρο του Κιλκίς.
Η μεγαλύτερη σιδηροδρο-μική γέφυρα της Ελλάδας, μήκους 800, πλάτους 14 και ύψους 40 μέτρων                         
 Η μεγαλύτερη σιδηροδρο-μική γέφυρα της Ελλάδας, μήκους 800, πλάτους 14 και ύψους 40 μέτρων «Χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες και σπαταλήθηκαν μεγάλα κεφάλαια χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα για δεκαετίες», τόνισε ο υπουργός και αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει για «τον υπερσύγχρονο σιδηρόδρομο του 2020, που θα διεκδικεί ρόλο, τόσο στις κοινωνικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές, βγάζοντας από την απομόνωση την ελληνική περιφέρεια».
«Ηδη σε όλο το δίκτυο του νέου σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη εκτελούνται σημαντικά έργα, με την ολοκλήρωση των οποίων, το 2013, η διαδρομή Αθήνα-Πάτρα θα γίνεται σε λιγότερο από 2 ώρες και Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από 3,5 ώρες», είπε.
Η νέα γέφυρα, μήκους 800 μέτρων, πλάτους 14 και ύψους 40, αποτελεί μέρος της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Πολυκάστρου-Ειδομένης, μήκους 21 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, η κατασκευή της οποίας προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2012. Ο φορέας της, που κατασκευάστηκε με την καινοτόμο μέθοδο του «αυτοπροωθούμενου ικριώματος», λόγω του μεγάλου ύψους των βάθρων (36-40 μέτρα), ολοκληρώθηκε και απομένει η τοποθέτηση των ραγών.
Μετά την κατασκευή της νέας ηλεκτροκινούμενης και τηλεδιοικούμενης γραμμής, τα τρένα θα μπορούν να κινούνται με ταχύτητες έως 160 χιλιόμετρα την ώρα και ο χρόνος των μετακινήσεων θα μειωθεί κατά 50%. Η διαδρομή Πολύκαστρο-Ειδομένη θα μειωθεί σε 10' λεπτά από 20' που είναι σήμερα.
Το έργο αναπτύσσεται σε τέσσερις φάσεις, η πρώτη από τις οποίες, κόστους 32,8 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2010 και η τρίτη το 2011, ώστε το έργο να είναι έτοιμο το 2012.

*** Oι πιο παράξενες γέφυρες του κόσμου
 Οι γέφυρες είναι κατασκευές που βοηθάνε τον άνθρωπο να διασχίσει ένα δρόμο ή μια θάλασσα – Υπάρχουν όμως και ορισμένες για πολύ... τολμηρούς
-  Η βασική χρησιμότητα μιας γέφυρας είναι να εξυπηρετεί τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών, να υποβοηθάει την επικοινωνία των ανθρώπων. Μέσω αυτών ο άνθρωπος κατάφερε να υπερκεράσει φυσικά εμπόδια και να συντομεύσει διαδρομές και αποστάσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως η μορφή, το σχέδιο, ο τόπος και οι ειδικές συνθήκες μπορούν να μετατρέψουν μια γέφυρα από βασικό έργο υποδομής σε... ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον μέσο άνθρωπο, αυτόν που δεν είναι συνηθισμένος να λειτουργεί με την αδρεναλίνη του στα ύψη.
Ιδού λοιπόν μερικές από τις πλέον εντυπωσιακές, όσο και... τρομακτικές στην όψη – ενίοτε και στη... χρήση – γέφυρες ανά τον κόσμο:
Langkawi Sky-Bridge
Η Langkawi Sky Bridge βρίσκεται στη Μαλαισία. Υψώνεται στα  610 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και     έχει πλάτος λιγότερο από έξι μέτρα.    Βρίσκεται  στην κορυφή του όρους Mat Cincang. Η γέφυρα, η οποία άνοιξε  για τους τουρίστες το 2005, προσφέρει πανοραμική θέα νησιά Langkawi.

Η γέφυρα  Puente de Ojuela
Η κρεμαστή γέφυρα, Puente de Ojuela η οποία βρίσκεται 300 μέτρα πάνω από το έδαφος , είναι η μόνη ανθρώπινη κατασκευή που έχει απομείνει από την πόλη-φάντασμα Ojuela στο νότιο Μεξικό . Η Ojuela  έγινε μια πόλη-φάντασμα αφού οι κάτοικοι την την εγκατέλειψαν, στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν τα κοιτάσματα χρυσού και μετάλλων της πόλης εξαντλήθηκαν. Η αρχική γέφυρα σχεδιάστηκε από τους διάσημους αδελφούς Roebling, που επίσης σχεδίασαν τη γέφυρα του Μπρούκλιν. Η γέφυρα αποκαταστάθηκε ως τουριστικό αξιοθέατο, το 1991.

Η γέφυρα Sidu River
Αυτή είναι η Sidu river bridge που  διασχίζει τα βουνά της Sichuan  και  εκτείνεται βαθιά στην  κοιλάδα του ποταμού Sidu. Βρίσκεται στην  πόλη Yeasanguan, στο  Hubei της  Κίνας , έχει μήκος 1.222 μέτρα και ύψος  1.640 μέτρα από τον πυθμένα του φαραγγιού. Το  2003 χαρακτηρίστηκε  ως  η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο.

Carrick-a-Rede Rope Bridge
Η γέφυρα Carrick-a-Rede είναι μια διάσημη γέφυρα φτιαγμένη από... σχοινί και βρίσκεται κοντά  στο  Ballintoy στη Βόρεια Ιρλανδία. Η γέφυρα συνδέει το νησί της Carrickarede με την ηπειρωτική χώρα. Κανείς δεν έχει πέσει από τη γέφυρα, αλλά μερικοί επισκέπτες που φοβούνται πολύ να τη διασχίσουν αναγκάζονται να φύγουν από το νησί με το πλοίο.'

Η γέφυρα  Capilano Suspension
Η γέφυρα  Capilano Suspension  στο Βόρειο Βανκούβερ  στον  Καναδά,  διασχίζει τον ποταμό Capilano και  προσελκύει  πάνω από 800.000 επισκέπτες το χρόνο. Η γέφυρα χτίστηκε αρχικά το 1889 και ήταν κατασκευασμένη από σχοινιά κάνναβης και κλαδιά κέδρου. Αντικαταστάθηκε με μια συρμάτινη γέφυρα το 1903 και ανακατασκευάστηκε πλήρως το 1956. Έχει ύψος 180 μέτρα και μήκος περίπου 500.

Η γέφυρα  U Bein
U Bein Bridge, η οποία  εκτείνεται σε όλη την λίμνη Taugthaman  στο  Amarapura της Myanmar , είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στον κόσμο που είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από ξύλο teak. Έχει μήκος 1200 μέτρα. Χτίστηκε από τον δήμαρχο της πόλης U Bein, ο οποίος  χρησιμοποίησε  τα ανεπιθύμητα – τότε – ξύλα teak  από το παλιό ανάκτορο ως πρώτη ύλη για την γέφυρα. 

Η γέφυρα  Trift
Η γέφυρα Trift είναι η μεγαλύτερη  κρεμαστή γέφυρα στην περιοχή των Άλπεων. Η γέφυρα εκτείνεται πάνω από τη λίμνη Triftsee, κοντά στο  Gadmen της Ελβετίας. Δέχεται 20.000 επισκέπτες το χρόνο και έχει ύψος 100 μέτρα και μήκος 170.

Η γέφυρα του Βοσπόρου
Η γέφυρα του Βοσπόρου είναι μία από τις δύο γέφυρες που διατρέχει τα  στενά του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, συνδέοντας την Ευρώπη και την Ασία. Έχει μήκος      1500 μέτρα και ύψος 64. Όταν χτίστηκε το 1973 ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη γέφυρα  στον κόσμο. Τώρα, είναι η 21η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα.

Η γέφυρα  Millau Viaduct
Η Γέφυρα του Μιγιό  είναι μια καλωδιωτή γέφυρα που περνάει πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Tarn κοντά στο Millau στη νότια Γαλλία. Η γέφυρα  είναι μέρος της εθνικής οδού όπου συνδέει το Παρίσι με την  Μονπελιέ. Το 2006, η Διεθνής Ένωση. Γέφυρας και δομής τη βράβευσε με το βραβείο καλύτερης δομής και σχεδίασης. Το κόστος κατασκευής της ήταν μισό δισεκατομμύριο δολάρια και ολοκληρώθηκε μέσα σε τρία χρόνια. Έχει μήκος 1450 μέτρα και ύψος 271.

Η γέφυρα  Royal Gorge
Η Royal Gorge  γεφυρώνει τις δύο όχθες του ποταμού  Αρκάνσας  κοντά στο Canon City στο  Κολοράντο. Έχει μήκος 384 μέτρα και ύψος 300. Η γέφυρα βρίσκεται 350 μέτρα πάνω από το ποτάμι και μέχρι το 2001 ήταν η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο. Το 2003, μια γυναίκα wingsuiter σκοτώθηκε προσπαθώντας να πετάξει από πάνω της.


 
***  Τα ομορφότερα γεφύρια που έχουμε συναντήσει στα ταξίδια μας  στην Ελλάδα  μας  !:                                      
 Ένα πετρόχτιστο οδοιπορικό από την Άρτα ως την Πελοπόννησο
Με αφορμή την καταστροφή του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας ξαναθυμόμαστε μερικά από τα ομορφότερα γεφύρια της Ελλάδας που έχουμε συναντήσει στα ταξίδια μας ελπίζοντας για την σωστότερη προστασία τους.

Γεφύρι της Πλάκας  Το γεφύρι της Πλάκας όπως το φωτογράφησε πριν λίγα χρόνια ο ζωγράφος Δημήτρης Γέρος, ο οποίος έχει καταγωγή από το χωριό Πλαίσια των Τζουμέρκων.                        

Το γεφύρι της Πλάκας όπως το φωτογράφησε πριν λίγα χρόνια ο ζωγράφος Δημήτρης Γέρος, ο οποίος έχει καταγωγή από το χωριό Πλαίσια των Τζουμέρκων.
Το μεγαλύτερο πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Ελλάδας, στον ποταμό Άραχθο. Η μεγάλη ανοιχτή λεπτή καμάρα του στεκόταν περήφανη από το 1866 με την αποφασιστική δουλειά του μάστορα της περιοχής Κώστα Μπέκα και προσωπική εργασία και χρήματα πολλών ντόπιων από τα γύρω χωριά. Υπήρχε μάλιστα θρύλος ότι στα θεμέλιά του έχωσαν έναν άνθρωπο για να το εξευμενίσουν κόντρα στους καιρούς και τα στοιχεία της φύσης. Οι κάτοικοι της περιοχής στις πλαγιές των Τζουμέρκων διευκολύνονταν από πολύ παλιά περνώντας το γεφύρι μαζί με τα κοπάδια των ζώων τους. Αποτέλεσε επίσης σύνορο μεταξύ της σκλαβωμένης και της ελεύθερης Ελλάδας στα τέλη της Τουρκοκρατίας. Οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις επίσης το χτύπησαν αλλά δεν το λύγισαν το 1944. Σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού κι επιφανείς Ηπειρώτες ανέλαβαν να το ξαναχτίσουν με τα ίδια υλικά και με άλλα απολύτως παραδοσιακά όσο πιο κοντά στο πρωτότυπο.

Γεφύρι Ζιάκα «Τουρκογέφυρο»
Με φόντο το όρος Όρλιακα, λίγο έξω από το χωριό Θεόδωρος Ζιάκας των Γρεβενών, χωριό του τοπικού θρυλικού ήρωα που του έδωσε το όνομά του, συναντάμε το πολύ καλοδιατηρημένο δίτοξο γεφύρι του Ζιάκα ή Τουρκογέφυρο σε ένα καταπράσινο τοπίο. Χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με δωρεές Τούρκων της περιοχής πάνω από παραπόταμο του Βενετικού ποταμού στο δρόμο που παλιότερα διέσχιζαν εμπορικά καραβάνια από τη Μακεδονία προς τη Θεσσαλία. Ιστορικές παραδόσεις της περιοχής κάνουν λόγο για τη μάχη που σε αυτό το σημείο έδωσε ο Γιαννούλας, ο αδερφός του Θοδωρή Ζιάκα με τους Τούρκους για την οποία έγραψε και ποίημα.

Γεφύρι Πορτίτσας

Αγαπημένο των φωτογραφικών φακών των φυσιολατρών είναι το δίτοξο γεφύρι της Πορτίτσας, κι αυτό στο νομό Γρεβενών κοντά στο χωριό Σπήλαιο. Συμπληρώνει τις ομορφιές του βαθιού υδάτινου φαραγγιού του Βενετικού ποταμού, παραποτάμου του Αλιάκμονα, και εξευμενίζει ανάμεσα σε δύο τεράστιους βράχους που είναι η βάση του το ορεινό κλίμα στα βουνά Σπήλαιο και Λυκότρυπα. Η κατασκευή του γεφυριού τοποθετείται στο 1743 από δωρεές της γειτονικής μονής Σπηλαίου.

Γεφύρι του Δοτσικού                         

Σήμα κατατεθέν του νομού Γρεβενών. Άλλοι το χρονολογούν από το 1804 κι άλλοι παραδοσιακά από το 1865. Είναι το μόνο τοξωτό γεφύρι της Μακεδονίας σε υψόμετρο 1.060μ., μέσα στον οικισμό για να ενώσει τις δύο συνοικίες, πάνω από παραπόταμο του Βενετικού ποταμού. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παλιά προερχόμενη από την Τουρκοκρατία ονομασία της περιοχής «ντούσκο» που σημαίνει στα αρβανίτικα «ήρεμη βελανιδιά», ονομασία που με την πάροδο του χρόνου έγινε «Δούτσικον» μέχρι να μετατραπεί τελικά σε «Δοτσικό». Εδώ γυρίστηκαν πολλές σκηνές του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» του Θ. Αγγελόπουλου. Κηρύχτηκε διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1990.

Γεφύρι του Αζίζ Αγά

Τα Γρεβενά κομπάζουν για ακόμα ένα γνωστό παραδοσιακό γεφύρι, κοντά στο χωριό Τρίκωμο, εκείνο του Αζίζ Αγά. Θεωρείται το μεγαλύτερο μονότοξο της Μακεδονίας και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά του Βενετικού ποταμού. Χτίστηκε κι αυτό την περίοδο της Τουρκοκρατίας το 1727 από τον Αζίζ Αγά για να διευκολύνει τις μεταφορές εμπορευμάτων και τα καραβάνια πολλών ξενιτεμένων προς την ανατολική Ευρώπη. Πολλές περιπέτειες απέδειξαν ότι το γεφύρι αυτό ήταν πολύ δύσκολο έργο για την εποχή αφού κατέρρευσε δύο φορές κατά την κατασκευή του εξαντλώντας την ανοχή του Αγά προς τους κατασκευαστές που κόντεψαν να το «πληρώσουν με τις ζωές τους» μέχρι να ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Γεφύρι του καπετάν-Αρκούδα

Στο κεντρικό Ζαγόρι συναντάμε κοντά στο χωριό Δίλοφο το μονότοξο γεφύρι του καπετάν-Αρκούδα, ηλικίας 208 ετών. Ο Γιαννιώτης εβραϊκής καταγωγής Συμεών Ματσίλης το έχτισε πληρώνοντας 40 Ναπολεόντεια νομίσματα γιατί εκεί κινδύνεψε η ζωή του από τη μανία της κακοκαιρίας. Δάνεισε με τον τρόπο αυτό μια ονομασία στο γεφύρι που για καιρό λεγόταν «του Εβραίου». Το γεφύρι αυτό είχε και τρίτη ονομασία, «του καπετάν Αρκούδα» που επικράτησε στον 20ο αιώνα, γιατί εδώ ο Σαμαρινιώτης οπλαρχηγός Γιώργος Αρκούδας δολοφονήθηκε το 1906 από τους Τούρκους την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων. Δημοτικά τραγούδια του χαμού του Έλληνα οπλαρχηγού διασώζονται και διηγούνται τις αρετές του.

Γεφύρι Κόκκορη (Νούτσου)                         

Τα Ζαγοροχώρια κι ο νομός Ιωαννίνων έχουν πλούσια ιστορική παρακαταθήκη από γεφύρια. Ένα από τα πιο ξεχωριστά είναι αυτό του Κόκκορη μεταξύ τριών χωριών του κεντρικού Ζαγορίου της Ηπείρου, κοντά στο χωριό Κουκούλι στα νερά του Βοϊδομάτη. Ο Νούτσος Κοντοδήμος το έχτισε το 1750. Το γεφύρι αυτό συνδέεται με τις κοντινές κρυψώνες σε σπηλιές του λήσταρχου Νταβέλη και με τους δρόμους των μεταφορών πολεμοφοδίων των γυναικών της Πίνδου κατά την περίοδο της Αντίστασης. Με το πέρασμα του χρόνου πολλές φθορές έκριναν αναγκαίο να ξαναχτιστεί, συντηρηθεί κι επισκευαστεί με βασικό πρωτεργάτη τον Γρηγόρη Κόκκορη το 1910 ώστε σήμερα να το απολαμβάνουμε καλοδιατηρημένο πάνω στο δρόμο μας για το κεντρινό Ζαγόρι.

Γεφύρι του Μύλου

Το χωριό Κήποι στα Ιωάννινα εξιστορεί κι αυτό στην περιοχή του κεντρικού Ζαγορίου παραδόσεις κι ιστορίες για το ξεχωριστό γεφύρι του Μύλου που ονομάστηκε έτσι μια και καταλήγει σε παλιό εκκλησιαστικό μύλο. Χτίστηκε βασισμένο στη λαϊκή αρχιτεκτονική το 1748 στον Μπαγιώτικο ποταμό, και στέκεται «καμαρωτό» χάρη στα τρία τόξα του, τις δύο μεγάλες καμάρες και τη μία μικρότερη που το αποτελούν. Από δεv περνούσαν οι χωριανοί τα παλιά τα χρόνια για την πόλη των Ιωαννίνων σε μία πανέμορφη διαδρομή κι από εδώ γίνεται η κατάδυση του Σταυρού κάθε χρόνο τα Θεοφάνεια.

Γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό

Τρίτοξο και τούτο το γεφύρι, στα Ζαγοροχώρια και στην περιοχή των Κήπων, το γεφύρι του Πλακίδα υψώνεται εκεί από το 1814 στα νερά του Βίκου. Αν και ξύλινο αρχικά, ο πατήρ Σεραφείμ, ηγούμενος της Μονής των Κήπων ανέλαβε να το κάνει πέτρινο δίνοντας του με τον τρόπο αυτό μετέπειτα την ονομασία «Καλογερικό». Σε αρμονική σειρά το ένα μετά το άλλο τα τρία τόξα του γεφυριού μοιάζουν με κύματα. Μετά το 1865 οι επισκευές του Αλέξη Πλακίδα ήρθαν να δώσουν ακόμα ένα όνομα στο γεφύρι που βοηθούσε στις μετακινήσεις και τις αγροτικές εργασίες των ντόπιων Ηπειρωτών.

Γεφύρι της Άρτας                         

Η Άρτα έχει να καυχιέται για το πολυτραγουδισμένο και ξακουστό στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια «γιοφύρι» της. Χωρίς πολλές πληροφορίες από ιστορικές πηγές γνωρίζουμε ότι αρχαίοι Αμβρακιώτες φρόντισαν πρώτοι πριν από τα Ελληνιστικά χρόνια να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό λόγω της αυξημένης εμπορικής κινητικότητας και των τοπικών αναγκών. Η θεμελίωσή του γύρω στα 1610 έγινε με πολλές θυσίες σύμφωνα με τοπικές παραδόσεις, με πρώτη τη γυναίκα του πρωτομάστορα επειδή «ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν». Η χρηματοδότηση έγινε από τον έμπορο Γιάννη Θιακογιάννη για να εξυπηρετήσει καταρχήν τις εμπορικές ανάγκες του κι ύστερα τους υπόλοιπους χωριανούς. Την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου το μνημειώδες γεφύρι δέχτηκε λόγω φθορών σιδηροστηρίγματα και τσιμένα στις βάσεις του για να έρθει η Μελίνα Μερκούρη τη δεκαετία του 80’ ως υπουργός Πολιτισμού να το απαλλάξει απ’ αυτά και να υποστηρίξει μια πιο παραδοσιακή αναστύλωσή του.

Γεφύρι της Κλειδωνίας ή Βοϊδομάτη

Στο σημείο όπου τελειώνει η χαράδρα του Βίκου και καταλήγουν τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοϊδομάτη, συναντάμε το καλοδιατηρημένο ομώνυμο μονότοξο γεφύρι. Στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων, στο χωριό Κλειδωνία που κι αυτό χάρισε το όνομα της περιοχής στο γεφύρι, εξιστορούνται γεγονότα απ’ το 1853 που χτίστηκε αλλά και πολύ παλιότερα. Ένα ολόκληρο χωριό ερήμωσε στη βυζαντινή εποχή στο ίδιο σημείο όταν το διέσχιζε αρχαιότερο γεφύρι. Αιτία μια οικογενειακή διαμάχη που οδήγησε σε φονικό με πολλές απώλειες μεταξύ δύο οικογενειών για θέμα τιμής. Θελκτικό στα φωτογραφικά φλας βέβαια στο γεφύρι αυτό λόγω της φοβερή θέας στον ποταμό Βοϊδομάτη σε μια κατάφυτη τοποθεσία.

Γεφύρι Τριζόλου                         

Θεσσαλικής προέλευσης, παμπάλαιο και γραφικό το γεφύρι του Τριζόλου στην Καρυά της επαρχίας Αργιθέας στην Καρδίτσα, είναι το μεγαλύτερο μονότοξο της περιοχής. Λέγεται ότι χτίστηκε τον 13ο αιώνα και περνάει πάνω από παραπόταμο του Αχελώου. Από παλιά μέχρι τη δεκαετία του 70’ οι κάτοικοι του χωριού επικοινωνούσαν με το Μουζάκι Καρδίτσας μέσω μουλαρόδρομου που κατέληγε στο γεφύρι. Μια κατολίσθηση κάποτε όμως έφραξε το μονοπάτι κι ανέκοψε τη χρήση του γεφυριού κι ας είναι σε καλή κατάσταση. Μετά την κατασκευή δρόμου σε διπλανό σημείο το μνημειώδες δημιούργημα λησμονήθηκε. Σε δύσβατη περιοχή και με θεμέλιά του δύο ογκώδεις βράχους, ψηλό, τολμηρά χτισμένο και αγέρωχο μας κάνει να διστάζουμε να αντικρίσουμε την κοίτη του ποταμού από κάτω.

Γεφύρι του Μανώλη

Μια επιγραφή πάνω του δηλώνει ξεκάθαρα ότι «Εκτίσθη το 1659-οι Κτήτορες Δημήτριος και Μανώλης». Πίσω απ’αυτό όμως κρύβεται μια ολόκληρη παράδοση ενός αντρόγυνου που ήταν άτεκνο κι αντί για παιδιά πρόσφερε μία γέφυρα και δύο εκκλησίες στην περιοχή σαν κοινοφελή έργα. Ο λόγος για το πέτρινο γεφύρι του Μανώλη στην Ευρυτανία και στο χωριό Φτερόλακα που είναι ένα σημαντικό αξιοθέατο λαϊκής αρχιτεκτονικής για τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Το παμπάλαιο γεφύρι έγινε από παλιά πέρασμα πάνω από τον Αγραφιώτη ποταμό μεταξύ Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Το παράδοξο είναι ότι κατά την κατασκευή του λέγεται ότι πέρα από το πλήθος πετρών συνδετικό υλικό για τους αρμούς έγιναν χιλιάδες ασπράδια αυγών. Η κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών το 1964 συγκέντρωσε στην ομώνυμη τεχνητή λίμνη τεράστιες ποσότητες νερών κι αυτό επηρέασε το παραδοσιακό μονότοξο γεφύρι που πότε εμφανίζεται πότε χάνεται στα νερά της λίμνης στο πέρασμα των τεσσάρων εποχών. Αν και δίπλα φτιάχτηκε άλλη σιδηροτσιμεντένια γέφυρα, τίποτα δεν συγκρίνεται με την αυθεντική πρώτη που πεισματικά αντέχει στο χρόνο και στις σταδιακές βλάβες που το νερό κι η ροή του την υποβάλουν.

Γεφύρι Σβόλιανης

Κρυμμένος θησαυρός της Μακεδονίας με πλούσιες παραδόσεις είναι το γεφύρι της Σβόλιανης κοντά στα χωριά Μορφή και Αγ.Σωτήρα του νομού Κοζάνης. Η μία του πλευρά στηρίζεται σε κάθετο βράχο σαν να’ναι φυσική του συνέχεια. Η άλλη πλευρά στηρίζεται σε μικρότερο βράχο δημιουργώντας μια κλίση. Αυτή είναι η καινοτομία του χτίσιμού του το 1851. Μπορεί να μην είναι μεγάλο αλλά δεν παύει να’ ναι ξεχωριστό λόγω της τέχνης με την οποία οι τεχνικοί χειρίστηκαν την πέτρα σε δύο τόξα για να αντέχει τη ροή του Πραμόριτσα ποταμού όταν είναι απειλητικός. Έτσι οι κάτοικοι των γύρω χωριών μετακινούνταν από τότε ευκολότερα μεταξύ τους. Το γεφύρι πιστεύεται ότι «προστατεύεται» από τις λεύκες που το περιβάλουν.

Γεφύρι Πύλης                         

Πολύ δημοφιλές κι αγαπημένο σε ντόπιους κι επισκέπτες που θέλουν να το περπατήσουν από τη μία μέχρι την άλλη άκρη του είναι στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα το μονότοξο γεφύρι της Πύλης, μιας πανέμορφης κωμόπολης κοντά στη μεγαλούπολη. Λέγεται και γεφύρι της Πόρτας γιατί αποτελεί μια νοητή πόρτα στους πρόποδες του όρους Κόζιακα και την ένωσή του με τον απέναντι Ίταμο. Δείχνει όμως και το «σύνορο» μεταξύ του θεσσαλικού κάμπου και της αρχής της οροσειράς της Πίνδου. Μη ξεχνάμε ότι η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από τη Natura. Φέρνοντας κοντά τις όχθες του Πορταϊκού ποταμού, παραποτάμου του Πηνειού, κατασκευάστηκε δίπλα στον επαρχιακό δρόμο Τρικάλων-Πύλης-Ελάτης το 1514 με πρωτοβουλίες και δαπάνες του ιερομονάχου Βησσαρίωνα, μετέπειτα Αγίου και πολιούχου των Τρικάλων. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα το γεφύρι της Πόρτας ήταν η μόνη οδική σύνδεση μεταξύ Θεσσαλίας και Ηπείρου. Τις δεκαετίες του 60’ και του 80’ επισκευάστηκε σε πολλά σημεία του. Είτε το αγναντεύει κανείς είτε το διαβαίνει σίγουρα τον γεμίζει γαλήνη και θετική ενέργεια.

Γεφύρι Καζάρμας

Το αρχαιότερο γεφύρι της Ευρώπης είναι αυτό της Καζάρμας ή του Αρκαδικού όπως επίσης λέγεται. Κοντά στο χωριό Αρκαδικό Αργολίδας αποτελεί μνημειώδες χτίσμα της Μυκηναϊκής εποχής από τον 13ο αιώνα π.Χ και θυμίζει τον τρόπο χτίσιμου των περιβόητων τάφων. Ένωνε πόλεις όπως τις Μυκήνες, την Τίρυνθα και το Άργος με την Κόρινθο και την Αθήνα και βοηθούσε τις εμπορικές και στρατιωτικές μετακινήσεις. Τεράστιοι ογκόλιθοι επιστρατεύτηκαν για να χτιστεί στα πλαίσια του οδικού δικτύου που οι Μυκηναίοι οργάνωναν τότε δίνοντας στο γεφύρι άλλη μια κυκλώπια διάσταση όπως και στις άλλες κατασκευές τους. Το ρέμα που γεφυρώνει λέγεται Δαφνόρεμα κι από πάνω βρίσκεται το κάστρο της Καζάρμας από το «casa di arma» που στα ιταλικά σημαίνει στρατόπεδο και ονομάτισε βέβαια το γεφύρι. Ευτυχώς το δημιούργημα αυτό σώζεται σε σχέση με άλλα γεφύρια που καταστράφηκαν για να φτιαχτούν δρόμοι ή εγκαταλείφτηκαν ανεκμετάλλευτα από την ίδια περίοδο.

Γεφύρι Αρτοτίβας                        

Στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας σώζεται μεταξύ δύο βραχόλοφων το γεφύρι της Αρτοτίβας ή Αχλαδόκαστρου όπως ονομαζόταν παλιά η περιοχή. Σημείο αναφοράς των ντόπιων, η καμάρα αυτή συνδέεται με την ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη της περιοχής. Παρέα με τον ποταμό Εύηνο που τον καλύπτει, κάλυπτε τις ανάγκες των μετακινήσεων ανάμεσα σε Ευρυτανία και Αιτωλοακαρνανία μέχρι τις ακτές του Ιονίου. Χρονολογείται από τη Βενετοκρατία τον 15ο αιώνα αλλά ο τρόπος κατασκευής θυμίζει και πρακτικές των ηπειρώτικων γεφυριών της περιόδου της Τουρκοκρατίας τον 18ο αιώνα με χάρη και πλαστικότητα. Γύρω από εδώ πραγματοποιήθηκαν πολλές μάχες στην Ελληνική Επανάσταση και την Ελληνική Αντίσταση αναπτερώνοντας το ηθικό των αγωνιστών. Το υπουργείο Πολιτισμού το χαρακτήρισε το 1995 ιστορικό διατηρητέο μνημείο της χώρας μεγάλης αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας.

Γεφύρι Καρύταινας

Κάτω από το ιστορικό κεφαλοχώρι της Καρύταινα στην Ορεινή Αρκαδία, στο δρόμο για Μεγαλόπολη, το φράγκικο τοξοτό γεφύρι του Αλφειού κρύβεται κάτω από μια σύγχρονη γέφυρα. Για να φτάσετε μέχρι το γεφύρι, ακολουθήστε το χωματόδρομο κάτω από την καινούργια γέφυρα ( υπάρχει ταμπέλα ) και, στη συνέχεια, το μονοπατάκι που οδηγεί στο γεφύρι και το βυζαντινό εκκλησάκι της Γέννησης της Θεοτόκου, που είναι «φυτεμένο» στη βάση του. Σας θυμίζει κάτι το γεφύρι; Δεν είναι άλλο από εκείνο που κοσμούσε το πεντοχίλιαρο! Οι ρίζες του πάνω πίσω στο Μεσαίωνα, τη σημερινή του μορφή θεωρείται ότι την πήρε το 1441, όταν ανακατασκευάστηκε από τον Ραούλ Μανουήλ Μελική, γόνο σημαντικής βυζαντινής οικογένειας, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας.
~
ΓΈΦΥΡΑ ΝΤΌΤΣΙΚΟ Γρεβενών
  Γεφύρι Δασυλλίου Γρεβενών
 Γεφύρι Σταυροποτάμου Γρεβενών
Γεφύρι Ασίζ Αγά
 Γεφύρι Πραμόριτσας .-
Γεφύρι Ζιάκα
 Γεφύρι Πορτίτσας Γρεβενών
 Γέφυρα του Σπανού
 Γεφύρι Βωβούσας (Αώος) Ιωαννίνων
  Γεφύρι Τσιπιάνης Γιάννενα
Το  γεφύρι της  Πλάκας (Άραχθος-Καλαρρυτιώτικος π. ) 
  
Το  γεφύρι  Νούτσου    ..Κοκκόρου
 Γεφύρι Κόνιτσας

***  Γέφυρα καταρρέει από τον άνεμο  (Σοκαριστικό Video)
~  Το 1940, η Tacoma Narrows Bridge στην Washington των ΗΠΑ έγινε η 3η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο. Τέσσερις μήνες αργότερα, η γέφυρα κατέρρευσε εξαιτίας ισχυρών ανέμων, χωρίς ευτυχώς να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε video και οι εικόνες της γέφυρας που έχει παραδοθεί στη μανία του ανέμου, είναι σοκαριστικές.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ....... ΒΊΝΤΕΟ :  Tacoma Narrows Bridge Collapse "Gallopin' Gertie" ,  https://youtu.be/j-zczJXSxnw .-

***

~  Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι της ενημέρωσης Παρασκευή  30  Οκτωβρίου  2015  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2015/10/arfara-news-30-2015.html .-                                                                                                               
~ Το  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Παρασκευή  30  Οκτωβρίου  2015 : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2015/10/30-2015.html .- 
-
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2015  :
~Αθλητικό Σαββατοκύριακο  31/10  και 1, 2 Νοεμβρίου 2015  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/10/3110-1-2-2015.html .-
~  Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA   NEWS   στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή  01  Νοεμβρίου  2015 : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/11/arfara-news-01-2015.html .- 
~Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA NEWS  στο αγιάζι  της  ενημέρωσης  Δευτέρα  02  Νοεμβρίου  2015  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr /  .-  
~Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS  Τρίτη  03  Νοεμβρίου  2015  :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2015/11/arfara-news-03-2015.html .-                                                                                                              
~ Η  Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS  Τετάρτη  04  Νοεμβρίου  2015 : http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2015/11/arfara-news-04-2015.html .-                                                                                                                        
~ΥΓΕΙΑ  γιά  ΟΛΟΥΣ  μας   04  Νοεμβρίου  2015  : http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2015/11/04-2015.html .-          
~ Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Πέμπτη  05  Νοεμβρίου  2015  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/11/arfara-news-05-2015.html .-  
~Η  Εφημερίδα  μας    ARFARA  NEWS   στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή  06  Νοεμβρίου  2015  : http://snsarfara.blogspot.gr/2015/11/arfara-news-06-2015.html .-   
 ~ Αρχαία  Ελλάδα -Έρευνα  και  Επιστήμη Παρασκευή 06Νοεμβρίου  2015  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2015/11/06-2015.html .-    
~Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS  στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Σάββατο  07  Νοεμβρίου  2015  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2015/11/arfara-news-07-2015.html .-  
~Αθλητικό  Σαββατοκύριακο   07  και  08  Νοεμβρίου  2015 : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2015/11/07-08-2015.html .- 
 ~Η  Εφημερίδα  μας  ARFARA  NEWS το  αγιάζι  της  ενημέρωσης Κυριακή  08  Νοεμβρίου  2015   : http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2015/11/arfara-news-08-2015.html .-                                                                                                             
~ΥΓΕΙΑ γιά ΟΛΟΥΣ  μας Κυριακή  08 Νοεμβρίου 2015   : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2015/11/08-2015.html .-                         
~ Η  Εφημερίδα  μας   ARFARA  NEWS   στο  αγιάζι  της  ενημέρωσης  Δευτέρα  09  Νοεμβρίου  2015 : http://snsstamoskal.blogspot.gr/2015/11/arfara-news-09-2015.html .-
~ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Μεγάλες Γέφυρες  Δευτέρα  09 Νοεμβρίου 2015   : http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2015/11/09-2015.html .- 
~                                                                                                              
~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 4620 /. -    https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas ,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 , 565 /  -   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.436   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook ,                        
*** https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   527 .-       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  483. -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ  139  .                
*** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-                                                     

~STAMOS -ARFARA -GREECE ,
ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ,
http:// arfara-messinias-news.blogspot.com ,
stamos-dynami  ,
http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
Arfara-Messinias  ,
Arfara-Messinias 1 - FOTOS  ,
http://dimmetop.arfara.blogspot.com  ,
Arfara-Messinias 2  ,
http://arfara-messinias-stamos-2010   

***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   4438  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    2656 video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal , =      2642   video. -                 

https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                        9729  βίντεο   .-
*** 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου